Công bố thông tin

Điều lệ

17/11/2021

Điều lệ Công ty - Sửa đổi, Bổ sung tháng 11/2021

26/04/2021

Điều lệ Công ty 2021

23/07/2020

GCN ĐK DN Công ty CP số 0304266964 thay đổi lần 18 ngày 23/07/2020 / Certificate of Business registration for Joint Stock Company No. 0304266964, changed on 18th, dated 23/07/2020

08/07/2020

DRH – Điều lệ Công ty cổ phần DRH Holdings 2020.

23/04/2019

DRH – ĐIỀU LỆ CÔNG TY 2018

20/04/2017

DRH - ĐIỀU LỆ DREAM HOUSE SỬA ĐỔI 20.04.2017

27/04/2016

DRH - ĐIỀU LỆ DREAM HOUSE SỬA ĐỔI NĂM 2016 (27/04/2016)

23/05/2019

DRH - ĐIỀU LỆ DREAM HOUSE SỬA ĐỔI NĂM 2015 (27/06/2015)

03/12/2009

DRH - ĐIỀU LỆ DREAM HOUSE NĂM 2009 (03/12/2009)

Quy chế

26/04/2021

Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DRH Holdings 2021

26/04/2021

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần DRH Holdings 2021

08/07/2020

DRH – Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần DRH Holdings 2020.

28/04/2010

DRH - QUY CHẾ QUẢN TRỊ & QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN (28/04/2010)

29/09/2016

DRH - QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY SỬA ĐỔI (29/09/2016)

Báo cáo tài chính

26/04/2024

Báo cáo tài chính Riêng Quý I 2024

26/04/2024

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý I 2024

30/01/2024

Báo cáo tài chính Riêng Quý 4 2023

30/01/2024

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 2023

27/10/2023

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 2023

29/08/2023

Báo cáo tài chính Hợp nhất Bán niên 2023

29/08/2023

Báo cáo tài chính Riêng Bán niên 2023

27/07/2023

Báo cáo tài chính Riêng Quý 2 2023

27/07/2023

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 2023

25/04/2023

Báo cáo tài chính Riêng Quý 1 2023

25/04/2023

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 2023

31/03/2023

Báo cáo tài chính Riêng 2022 kiểm toán

31/03/2023

Báo cáo tài chính Hợp nhất 2022 kiểm toán

19/01/2023

Báo cáo tài chính Riêng Quý 4 năm 2022

19/01/2023

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 năm 2022

24/10/2022

Báo cáo tài chính Riêng Quý 3 năm 2022

29/08/2022

Báo cáo tài chính Riêng Bán niên 2022

29/08/2022

Báo cáo tài chính Hợp nhất Bán niên 2022

29/07/2022

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2022

29/07/2022

Báo cáo tài chính Riêng Quý 2 năm 2022

20/04/2022

Báo cáo tài chính Riêng Quý 1 2022

20/04/2022

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 2022

31/03/2022

Báo cáo tài chính Riêng kiểm toán 2021

31/03/2022

Báo cáo tài chính Hợp nhất Kiểm toán năm 2021

21/01/2022

Báo cáo tài chính Riêng Quý 4 2021

21/01/2022

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 4 2021

22/10/2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 3 - 2021

22/10/2021

Báo cáo tài chính Riêng Quý 3 - 2021

28/08/2021

Báo cáo tài chính Riêng soát xét - 6 tháng 2021

28/08/2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét - 6 tháng 2021

20/07/2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II - 2021

20/07/2021

Báo cáo tài chính Riêng Quý II - 2021

19/04/2021

Báo cáo tài chính Riêng Quý 1 2021

19/04/2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 2021

31/03/2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất đã Kiểm toán 2020

31/03/2021

Báo cáo tài chính Riêng đã kiểm toàn 2020

20/01/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 - 2020 / Consolidated Financial report Q4 -2020

20/01/2021

Báo cáo tài chính Riêng Quý 4 - 2020 / Separated Financial report Q4 2020

20/10/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 - 2020 / Consolidated Financial report Quarter 3 -2020

20/10/2020

Báo cáo tài chính Riêng Quý 3 - 2020 / Separated Financial Report Quarter 3 - 2020

14/08/2020

CBTT – BCTC Riêng Giữa niên độ 2020/ Separated Financial report for Half year 2020.

14/08/2020

CBTT – BCTC Hợp nhất Giữa niên độ 2020/ Consolidated Financial report for Half year 2020.

20/07/2020

DRH – Báo cáo tài chính Riêng Quý II 2020/ Separated Financial Report of 2nd Quarter 2020.

20/07/2020

DRH – Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II 2020/ Consolidated Financial Report of 2nd Quarter 2020.

20/04/2020

DRH – CBTT Báo cáo tài chính Riêng – Quý I 2020/ Disclosure regarding Separated Financial Report 1Q 2020

20/04/2020

DRH – CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất – Quý I 2020/ Disclosure regarding Consolidated Financial Report 1Q 2020

30/03/2020

DRH – CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán / DRH – Audited Consolidated Financial Report 2019

30/03/2020

DRH – CBTT Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán / DRH – Audited Separated Financial Report 2019

21/01/2020

DRH – GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ SXKD / DRH – DISCLOSURE REGARDING CHANGES IN BUSINESS PERFORMANCE (20.01.2020)

21/01/2020

DRH – CBTT BCTC HỢP NHẤT Q4.2019 / DRH – DISCLOSURE REGARDING CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Q4.2019 (20.01.2020)

21/01/2020

DRH – CBTT BCTC RIÊNG Q4.2019 / DRH – DISCLOSURE REGARDING SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS Q4.2019 (20.01.2020)

18/10/2019

DRH – GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ SXKD / DRH – DISCLOSURE REGARDING CHANGES IN BUSINESS PERFORMANCE (18.10.2019)

18/10/2019

DRH – CBTT BCTC HỢP NHẤT Q3.2019 / DRH – DISCLOSURE REGARDING CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Q3.2019 (18.10.2019)

18/10/2019

DRH – CBTT BCTC RIÊNG Q3.2019 / DRH – DISCLOSURE REGARDING SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS Q3.2019 (18.10.2019)

14/08/2019

DRH – CBTT BCTC HỢP NHẤT 6 THÁNG ĐẦU NĂM SOÁT XÉT / DRH – DISCLOSURE REGARDING REVIEW OF INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR FIRST 6-MONTHS PERIOD (14.08.2019)

14/08/2019

DRH – CBTT BCTC RIÊNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM SOÁT XÉT/DRH – DISCLOSURE REGARDING REVIEW OF INTERIM SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS FOR FIRST 6-MONTHS PERIOD (14.08.2019)

21/01/2019

DRH – CBTT BCTC HỢP NHẤT Q4.2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Q4.2018 (21.01.2019)

21/01/2019

DRH – CBTT BCTC RIÊNG Q4.2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS Q4.2018 (21.01.2019)

19/10/2018

DRH – CBTT BCTC HỢP NHẤT Q3.2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Q3.2018 (19.10.2018)

19/10/2018

DRH – CBTT BCTC RIÊNG Q3.2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS Q3.2018 (19.10.2018)

19/10/2018

DRH – GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ SXKD/ DRH – DISCLOSURE REGARDING CHANGES IN BUSINESS PERFORMANCE(19.10.2018)

14/08/2018

DRH – CBTT BCTC HỢP NHẤT SOÁT XÉT 6 THÁNG ĐẦU NĂM/ DRH – DISCLOSURE REGARDING REVIEW OF INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FIRST 6 MONTHS (14.08.2018)

14/08/2018

DRH – CBTT BCTC RIÊNG SOÁT XÉT 6 THÁNG ĐẦU NĂM/ DRH – DISCLOSURE REGARDING REVIEW OF INTERIM SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS FIRST 6 MONTHS (14.08.2018)

20/07/2018

DRH – CBTT CHÊNH LỆCH KẾT QUẢ KINH DOANH SO VỚI CÙNG KỲ / DRH –DIFFERENCE OF BUSINESS RESULTS COMPARED TO LAST QUARTER (24.07.2018)

20/07/2018

DRH – CBTT BCTC HỢP NHẤT Q2.2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT Q2.2018 (20.07.2018)

20/07/2018

DRH – CBTT BCTC RIÊNG Q2.2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING SEPARATE FINANCIAL STATEMENT Q2.2018 (20.07.2018)

22/01/2018

DRH - CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4.2017/ DISCLOSURE OF QUARTER 4-2017 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT (22/01/2018)

22/01/2018

DRH - CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 4.2017/ DISCLOSURE OF QUARTER 4-2017 SAPERATE FINANCIAL STATEMENT (22/01/2018)

15/08/2017

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 / THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR SIX MONTH PERIOD ENDED 30 JUNE 2017 (15/08/2017)

15/08/2017

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 / THE INTERIM SAPERATE FINANCIAL STATEMENTS FOR SIX MONTH PERIOD ENDED 30 JUNE 2017 (15/08/2017)

20/07/2017

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ II-2017/THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT OF QUARTER 2/2017

20/07/2017

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ II-2017/THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENT OF QUARTER 2/2017

05/05/2017

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I-2017/THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT OF QUARTER 1/2017

05/05/2017

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ I-2017/THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENT OF QUARTER 1/2017

31/03/2017

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2016 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN/THE AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FISCAL YEAR 2016 (31/03/2017)

31/03/2017

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2016 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN/THE AUDITED SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FISCAL YEAR 2016 (31/03/2017)

20/01/2017

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV-2016/THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT OF QUARTER IV/2016 (20/01/2017)

20/01/2017

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ IV-2016/THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENT OF QUARTER IV/2016 (20/01/2017)

14/10/2016

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3-2016/ FINANCIAL STATEMENTS OF QUARTER 3-2016 (14/10/2016)

11/08/2016

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 (11/08/2016)

20/07/2016

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2016 (20/07/2016)

15/04/2016

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2016_(15/04/2016)

31/03/2016

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2015 (31/03/2016)

20/01/2016

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4-2015 (20/01/2016)

20/10/2015

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3-2015 (20/10/2015)

14/08/2015

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 (14/08/2015)

18/07/2015

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2015 (18/07/2015)

20/04/2015

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2015 (20/04/2015)

30/03/2015

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2014 (30/03/2015)

20/01/2015

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4-2014 (20/01/2015)

17/10/2014

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3-2014 (17/10/2014)

14/08/2014

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 (14/08/2014)

18/07/2014

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2014 (18/07/2014)

20/04/2014

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2014 (20/04/2014)

10/04/2014

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2013 (10/04/2014)

20/01/2014

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QÚY 4-2013 (20/01/2014)

18/10/2013

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3-2013 (18/10/2013)

15/08/2013

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 (15/08/2013)

20/07/2013

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2013 (20/07/2013)

20/04/2013

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2013 (20/04/2013)

20/01/2013

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4-2012 (20/01/2013)

01/11/2012

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3-2012 (01/11/2012)

20/01/2012

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4-2011 (20/01/2012)

13/04/2012

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2011 (13/04/2012)

02/05/2012

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2012 (02/05/2012)

23/07/2012

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2012 (23/07/2012)

15/08/2012

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012 (15/08/2012)

09/04/2013

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2012 (09/04/2013)

25/10/2011

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3-2011 (25/10/2011)

15/08/2011

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011 (15/08/2011)

20/07/2011

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2011 (20/07/2011)

20/04/2011

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2011 (20/04/2011)

01/12/2010

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4-2010

01/09/2010

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3-2010

15/07/2010

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010

14/07/2010

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2-2010

01/01/2010

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2010

01/01/2010

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2010

01/01/2009

DRH - BCTC HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2009

01/01/2008

DRH - BCTC HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2008

01/01/2008

DRH - BCTC ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2008

01/01/2007

DRH - BCTC HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2007

01/01/2007

DRH - BCTC ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2007

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

28/05/2024

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

28/05/2024

Tờ trình Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thoái vốn các khoản đầu tư

28/05/2024

Tờ trình phân phối lợi nhuận hoạt động kinh doanh 2023

28/05/2024

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch 2024 của Ban Tổng Giám đốc

28/05/2024

Báo cáo hoạt động 2023 của Uỷ ban Kiểm toán

28/05/2024

Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động 2023

28/05/2024

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

28/05/2024

Mẫu giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

28/05/2024

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

28/05/2024

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

28/05/2024

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

28/06/2023

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

06/06/2023

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28/04/2022

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

07/04/2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

15/11/2021

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

25/10/2021

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021

25/10/2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

27/04/2021

Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

05/04/2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

25/06/2019

DRH – CBTT Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ 2020/ Disclosure of Decision and Meeting Minutes of Annual Shareholders Meeting.

24/06/2020

DRH – Danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 / List of Candidates of Member of BOD for the term 2020 – 2025

15/06/2020

DRH – Tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên 2020 / Documents for Annual General Meeting 2020

09/04/2019

DRH - Tai lieu DHCD TN 2019

10/04/2018

DRH – CBTT TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING DOCUMENTS PRESENTED IN 2018 ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING(10/04/2018)

07/04/2017

DRH - TÀI LIỆU TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017/DOCUMENT FOR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2017

12/09/2016

DRH - BIỂU MẪU BẦU CỬ & TÀI LIỆU ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 1 - NĂM 2016 (12/09/2016)

16/04/2016

DRH - TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016_(16/04/2016)

18/11/2015

DRH - TÀI LIỆU ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NGÀY 05/12/2015 (18/11/2015)

12/06/2015

DRH - HỒ SƠ BẦU CỬ HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2015 - 2020 (12/06/2015)

12/06/2015

DRH - TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 (12/06/2015)

11/06/2014

DRH - TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2014 (11/06/2014)

01/01/2013

DRH - TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2013

28/04/2012

DRH - TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2012

29/04/2011

DRH - TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2011 (29/04/2011)

Bản tin IR

72/2018

DRH - BẢN TIN IR QUÝ IV.2017

2610/2017

DRH - BẢN TIN IR QUÝ III.2017

118/2017

DRH - BẢN TIN IR QUÝ II.2017

55/2017

DRH - BẢN TIN IR QUÝ I.2017

82/2017

DRH - BẢN TIN IR QUÝ IV.2016

3012/2016

DRH - BẢN TIN IR QUÝ III.2016

Thông tin khác

209/2010

DRH - BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (20/09/2010)

24/2010

DRH - BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT LẦN ĐẦU (02/04/2010)