18/10/2019

DRH – CBTT BCTC HỢP NHẤT Q3.2019 / DRH – DISCLOSURE REGARDING CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Q3.2019 (18.10.2019)

18/10/2019

DRH – CBTT BCTC RIÊNG Q3.2019 / DRH – DISCLOSURE REGARDING SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS Q3.2019 (18.10.2019)

02/10/2019

DRH – CBTT NQ HĐQT V.V MIỄN NHIỆM TV HĐQT VÀ CHẤM DỨT HĐLĐ / DRH – DISCLOSURE REGARDING RESOLUTION ON RESIGNATION OF BOD AND TERMINATION OF LABOR CONTRACT (02.10.2019)

02/10/2019

DRH – CBTT NQ HĐQT V.V THAY ĐỔI NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY / DRH – DISCLOSURE REGARDING RESOLUTION ON CHANGE OF CORPORATE GOVERNANCE PERSON (02.10.2019)

27/09/2019

DRH – CBTT GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU ESOP LÀM CỔ PHIẾU QUỸ / DRH – DISCLOSURE REGARDING BUYING TREASURY SHARES FORM ESOP (27.09.2019)

23/08/2019

DRH – CBTT NQ HĐQT V.V MUA LẠI CỔ PHIẾU ESOP LÀM CỔ PHIẾU QUỸ / DRH – DISCLOSURE REGARDING RESOLUTION ON BUY TREASURY SHARES FORM ESOP (23.08.2019)

15/08/2019

DRH – CBTT V.V XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ/ DRH – DISCLOSURE REGARDING TAX REGULATION BREACHES (15.08.2019)

14/08/2019

DRH – CBTT BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm soát xét / DRH – Disclosure regarding Review of Interim consolidated financial statements for first 6-months period (14.08.2019)

14/08/2019

DRH – CBTT BCTC RIÊNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM SOÁT XÉT/ DRH – DISCLOSURE REGARDING REVIEW OF INTERIM SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS FOR FIRST 6-MONTHS PERIOD (14.08.2019)

26/07/2019

DRH – BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH MUA CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN/ DRH – RESULTS OF SHARES PURCHASING TRANSACTION OF RELATED PERSON (26.07.2019)