01/04/2019

DRH – CBTT BCTC HỢP NHẤT KIỂM TOÁN 2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 2018 (01.04.2019)

01/04/2019

DRH – CBTT BCTC RIÊNG KIỂM TOÁN 2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING AUDITED SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS 2018 (01.04.2019)

01/04/2019

DRH – CBTT BÁO CÁO KẾT QUẢ MUA LẠI CỔ PHIẾU QUỸ / DRH – DISCLOSURE REGARDING BUYING TREASURY SHARES RESULTS (01.04.2019)

25/03/2019

DRH – CBTT THƯ MỜI THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN/ DRH – DISCLOSURE REGARDING GENERAL MEETINGS INVITATION (25.03.2019)

14/03/2019

DRH – CBTT GIAO DỊCH MUA LẠI CP ESOP LÀM CP QUỸ/ DRH – DISCLOSURE REGARDING BUYING TREASURY SHARES FROM ESOP (14.03.2019)

27/02/2019

DRH – CBTT NGHỊ QUYẾT MUA LẠI CP ESOP LÀM CP QUỸ/ DRH – DISCLOSURE REGARDING RESOLUTION ON BUY TREASURY SHARES FROM ESOP (27.02.2019)

27/02/2019

DRH – CBTT NGHỊ QUYẾT TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN/ DRH – DISCLOSURE REGARDING RESOLUTION ON HOLDING ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING (27.02.2019)

22/01/2019

DRH – GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ KINH DOANH Q4.2018/ DRH – EXPLANATION ON CHANGES OF BUSINESS PERFORMANCE Q4.2018 (22.01.2019)

21/01/2019

DRH – CBTT BCTC HỢP NHẤT Q4.2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Q4.2018 (21.01.2019)

21/01/2019

DRH – CBTT BCTC RIÊNG Q4.2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS Q4.2018 (21.01.2019)