28/05/2021

CBTT - NQ HĐQT Thành lập Ủy ban Nhân sự trực thuộc Hội đồng quản trị

28/05/2021

CBTT - NQ HĐQT Điều chỉnh sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần DRH Holdings

19/04/2021

Giải trình biến động KQKD Quý 1 - 2021

05/04/2021

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

01/04/2021

Giải trình chênh lệch kết quả BCTC sau kiểm toán 2020.

17/03/2021

Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

02/03/2021

CBTT - NQ HĐQT Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

27/01/2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

20/01/2021

Giải trình Biến động kết quả kinh doanh Quý 4/2020

23/10/2020

CBTT - NQ HĐQT thông qua Phương án phát hành trái phiếu DRH 2020/Disclosure regarding the Decision from BOD to Approve Bond issuance plan DRH 2020