14/08/2020

CBTT - NQ HĐQT về việc Ban hành Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần DRH Holdings./Disclosure of Decision from BOD to Approve new Company Structure of DRH Holdings JSC

04/08/2020

CBTT – NQ HĐQT về việc Bổ nhiệm Tổng Giám đốc từ ngày 03/08/2020. Disclosure regarding the Decision from BOD to Appoint new CEO.

03/08/2020

CBTT- NQ HĐQT về việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ. Disclosure regarding the Decision from BOD to Establish Internal Audit subcommittee.

20/07/2020

DRH – Giải trình biến động kết quả HĐKD Quý II 2020/ Explanation on Business Result of 2nd Quarter 2020.

16/07/2020

DRH – Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ/ Disclosure of Result of Transaction in Share of Internal Person

08/07/2020

DRH – Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06/2020.

02/07/2020

DRH – CBTT NQ HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020/ Disclosure of Decision to Select the Auditor for the financial year 2020

02/07/2020

DRH – CBTT NQ HĐQT Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025/ Disclosure of Decision to Announce the Chairman of the company for the term 2020 – 2025

19/06/2020

DRH – CBTT Giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ / Disclosure of Share purchasing transaction.

15/06/2020

DRH – Thư mời tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2020 / Decision from BOD regarding Documents for Annual General Meeting 2020