15/10/2018

DRH – CBTT NQ HĐQT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING RESOLUTION OF HOLDING SHAREHOLDERS MEETING (15.10.2018)

28/09/2018

DRH – CBTT THAY ĐỔI GIẤY CNĐKKD/ DRH – DISCLOSURE REGARDING CHANGE OF COMPANY REGISTRATION (28.09.2018)

14/08/2018

DRH – CBTT NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA KẾT QUẢ PHÁT HÀNH ESOP/ DRH – DISCLOSURE REGARDING RESOLUTION OF APPROVING THE RESULTS OF ESOP ISSUANCE (14.08.2018)

20/08/2018

DRH – CBTT THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH/ DRH – DISCLOSURE REGARDING CHANGE OF OUTSTANDING VOTING SHARES (20.08.2018)

14/08/2018

DRH – CBTT BCTC HỢP NHẤT SOÁT XÉT 6 THÁNG ĐẦU NĂM/ DRH – DISCLOSURE REGARDING REVIEW OF INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FIRST 6 MONTHS (14.08.2018)

14/08/2018

DRH – CBTT BCTC RIÊNG SOÁT XÉT 6 THÁNG ĐẦU NĂM/ DRH – DISCLOSURE REGARDING REVIEW OF INTERIM SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS FIRST 6 MONTHS (14.08.2018)

02/08/2018

DRH – QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI NIÊM YẾT / DRH – DECISION OF CHANGE OF STOCK LISTING (02.08.2018)

02/08/2018

DRH – TB V.V NY VÀ GD CỔ PHIẾU THAY ĐỔI NIÊM YẾT / DRH – ANNOUNCEMENT OF LISTING AND TRADING ADDITIONAL SHARES (02.08.2018)

24/07/2018

DRH – CBTT CHÊNH LỆCH KẾT QUẢ KINH DOANH SO VỚI CÙNG KỲ / DRH –DIFFERENCE OF BUSINESS RESULTS COMPARED TO LAST QUARTER (24.07.2018)

23/07/2018

DRH – CBTT BÁO CÁO QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING CORPORATE GOVERNANCE REPORT FIRST HALF OF 2018 (23.07.2018)