13/05/2022

NQ HĐQT Đầu tư mua thêm cổ phiếu CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

22/04/2022

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

22/04/2022

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động

22/04/2022

NQ HĐQT Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

22/04/2022

NQ HĐQT Thông qua kết quả chào bán ESOP

20/04/2022

NQ HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết

20/04/2022

NQ HĐQT Điều chỉnh danh sách cổ phiếu ESOP cho người lao động

07/04/2022

Thư mời và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

04/04/2022

Thông báo giao dịch thực hiện quyền của người nội bộ

31/03/2022

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021