27/07/2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2021

27/07/2021

Bảng thông tin quản trị 6 tháng đầu năm 2021

20/07/2021

Giải trình biến động KQKD Quý II - 2021

22/06/2021

CBTT - NQ HĐQT Thông qua các hợp đồng, giao dịch với người nội bộ và người liên quan

14/06/2021

CBTT - NQ HĐQT Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính 2021

28/05/2021

CBTT - NQ HĐQT Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

28/05/2021

CBTT - NQ HĐQT Thành lập Ủy ban Nhân sự trực thuộc Hội đồng quản trị

28/05/2021

CBTT - NQ HĐQT Điều chỉnh sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần DRH Holdings

19/04/2021

Giải trình biến động KQKD Quý 1 - 2021

05/04/2021

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021