14/01/2020

DRH – CBTT Báo cáo Quản trị 2019 / DRH – Disclosure regarding Corporate Governance Report 2019 (14.01.2020)

26/12/2019

DRH – CBTT NQ MUA LẠI CỔ PHIẾU ESOP LÀM CỔ PHIẾU QUỸ / DRH – DISCLOSURE REGARDING RESOLUTION ON BUY TREASURY SHARES FORM ESOP (26.12.2019)

09/12/2019

DRH – BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ / DRH – REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES OF INTERNAL PERSON (09.12.2019)

04/11/2019

DRH – THÔNG BÁO GIAO DỊCH MUA CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ / DRH – NOTICE OF BUYING SHARES TRANSACTION OF INTERNAL PERSON (04.11.2019)

28/10/2019

DRH – CBTT THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH / DRH – DISCLOSURE REGARDING CHANGE OF OUTSTANDING VOTING SHARES (28.10.2019)

28/10/2019

DRH – CBTT BÁO CÁO KẾT QUẢ MUA LẠI CỔ PHIẾU QUỸ / DRH – DISCLOSURE REGARDING BUYING TREASURY SHARES RESULTS (28.10.2019)

18/10/2019

DRH – GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ SXKD / DRH – DISCLOSURE REGARDING CHANGES IN BUSINESS PERFORMANCE (18.10.2019)

18/10/2019

DRH – CBTT BCTC HỢP NHẤT Q3.2019 / DRH – DISCLOSURE REGARDING CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Q3.2019 (18.10.2019)

18/10/2019

DRH – CBTT BCTC RIÊNG Q3.2019 / DRH – DISCLOSURE REGARDING SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS Q3.2019 (18.10.2019)

02/10/2019

DRH – CBTT NQ HĐQT V.V MIỄN NHIỆM TV HĐQT VÀ CHẤM DỨT HĐLĐ / DRH – DISCLOSURE REGARDING RESOLUTION ON RESIGNATION OF BOD AND TERMINATION OF LABOR CONTRACT (02.10.2019)