13/05/2020

DRH – CBTT NQ HĐQT tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020/ Decision from BOD to Organize the Annual General Meeting 2020

13/05/2020

DRH – CBTT NQ HĐQT Mua lại cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ/ Decision from BOD to purchase ESOP as Treasury Share

22/04/2020

DRH – CBTT Công văn chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020/ Disclosure regarding Approval to Extend the deadline of Annual Meeting 2020

21/04/2020

DRH – CBTT CBTT Giải trình biến động KQKD Quý I/2020/ Disclosure regarding Business Performance in Quarter I - 2020

20/04/2020

DRH – CBTT Báo cáo tài chính Riêng – Quý I 2020/ Disclosure regarding Separated Financial Report 1Q 2020

20/04/2020

DRH – CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất – Quý I 2020/ Disclosure regarding Consolidated Financial Report 1Q 2020

19/04/2020

DRH – CBTT Báo cáo thường niên năm 2019/ Disclosure regarding Annual Report 2019

07/04/2020

DRH – CBTT NQ HĐQT vv Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020/Disclosure regarding The Decision from BOD to Extend the deadline to organise the Annual General Meeting 2020

06/04/2020

DRH – CBTT Báo cáo kết quả mua cổ phiếu quỹ / DRH – Result of Treasury shares purchasing

30/03/2020

DRH – CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán / DRH – Audited Consolidated Financial Report 2019