19/01/2015

DRH - CÔNG BỐ THÔNG TIN DỰ KIẾN BÁN CỔ PHIẾU QUỸ_(19/01/2015)

09/01/2015

DRH - BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CĐNB - TRẦN ANH TÙNG_(09/01/2015)

09/01/2015

DRH - BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NLQ - TRẦN ANH TUẤN_(09/01/2015)

09/01/2015

DRH - BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CĐNB - HUỲNH THỊ HOA MAI_(09/01/2015)

31/12/2014

DRH - NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA THAY ĐỔI DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ DỰ KIẾN CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ TĂNG VỐN LÊN 300 TỶ ĐỒNG_(31/12/2014)

31/12/2014

DRH - NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP TẠI CÔNG TY CP BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HY VỌNG MỚI_(31/12/2014)

27/12/2014

DRH - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CĐNB - TRẦN ANH TÙNG_(27/12/2014)

27/12/2014

DRH - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NLQ - TRẦN ANH TUẤN_(27/12/2014)

18/11/2014

DRH - BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ PHIẾU CỦA CĐL VIETNAM PROPERTY HOLDING_(18/11/2014)

17/10/2014

DRH - BÁO CÁO GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQKD QUÝ 3-2014 SO VỚI QUÝ 3-2013_(17/10/2014)