28/12/2016

DRH - CBTT VỀ VIỆC THOÁI VỐN TẠI CTCP TRI THỨC DOANH NGHIỆP QUỐC TẾ/DISCLOSURE OF DISINVESTMENT IN INTERNATIONNAL BUSINESS KNOWLEDGE CORP (28/12/2016)

31/10/2016

DRH - CBTT VỀ VIỆC THAY ĐỔI MÔ HÌNH CÔNG TY VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH/DISCLOSURE OF CHANGING MODEL OF DRH AND FINANCIAL STATEMENTS (31/10/2016)

28/10/2016

DRH - CTCP ĐỊA ỐC AN PHÚ LONG TRỞ THÀNH CÔNG TY CON CỦA DRH KỂ TỪ NGÀY 27/10/2016/ AN PHU LONG REAL ESTATE JSC BECOMES A SUBSIDIARY OF DRH ON OCT 27TH 2016 (28/10/2016)

20/10/2016

DRH - BỔ SUNG THÔNG TIN BCTC QUÝ 3-2016/ CLARIFYING THE DETAILED INFORMATION OF THE FINANCIAL STATEMENT OF QUARTER 3-2016 (20/10/2016)

17/10/2016

DRH - GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQKD QUÝ 3-2016/ EXPLANATION THE DIFFERENCES OF BUSINESS RESULTS OF QUARTER 3/2016 (17/10/2016)

12/10/2016

DRH - THÔNG BÁO THAY ĐỔI MẪU CON DẤU KỂ TỪ NGÀY 17/10/2016/NOTICE OF CHANGING THE SEAL OF COMPANY, EFFECTIVE FROM OCT 17TH 2016 (12/10/2016)

07/10/2016

DRH - THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY/ ADJUSTMENT OF HEAD QUARTER ADDRESS OF THE COMPANY (07/10/2016)

04/10/2016

DRH - BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH/ THE CIRRICULUM VITAE OF CHIEF FINANCIAL OFFICER (04/10/2016)

01/10/2016

DRH - NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH/ RESOLUTION OF THE BOARD OF MEMBER FOR APPOINTMENT OF CHIEF FINANCIAL OFFICER (01/10/2016)

01/10/2016

DRH - NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN TẠI CÔNG TY CP KHAI THÁC DU LỊCH PHƯƠNG TRANG/ BOD RESOLUTION ON ACQUIRING SHARES OF PHUONG TRANG CORP (01/10/2016)