02/04/2024

NQ HĐQT Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

27/03/2024

Công văn gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán 2023

11/03/2024

NQ HĐQT Thực hiện quyền mua cổ phiếu CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

02/02/2024

Nghị quyết HĐQT Điều chỉnh điều kiện trái phiếu DRHH2224001

30/01/2024

Báo cáo tình hình quản trị năm 2023

30/01/2024

Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý 4 2023

30/01/2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 2023

23/10/2023

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu ra công chúng

06/10/2023

NQHĐQT Thông qua việc đăng ký giao dịch trái phiếu DRHH2224001 trên Hệ thống đăng ký giao dịch tập trung trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

30/08/2023

Giải trình chênh lệch LNST của BCTC Hợp nhất bán niên năm 2023