29/05/2023

Thông báo giao dịch của người nội bộ Nguyễn Đăng Tùng

09/05/2023

NQ HĐQT Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

25/04/2023

Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý 1 2023

21/04/2023

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu ra công chúng

20/04/2023

NQ HĐQT Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

03/04/2023

Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh 2022

19/01/2023

Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý 4 2022

19/01/2023

Báo cáo tình hình quản trị 2022

19/01/2023

Bảng thông tin quản trị năm 2022

14/12/2022

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - thay đổi lần thứ 20