29/07/2022

Giải trình chệnh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 2/2022 so với Quý 2/2021

26/07/2022

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

22/06/2022

Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ Ngô Đức Sơn

15/06/2022

NQ HĐQT về việc Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Tập đoàn đầu tư Hòa Bình

15/06/2022

NQ HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

10/06/2022

CBTT - Thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

25/05/2022

CBTT Thông báo niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

24/05/2022

CBTT Đăng ký ngày giao dịch cổ phiếu mới phát hành

23/05/2022

Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu DRH

19/05/2022

CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần DRH Holdings điều chỉnh lần thứ 19