16/07/2020

DRH – Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ/ Disclosure of Result of Transaction in Share of Internal Person

08/07/2020

DRH – Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06/2020.

02/07/2020

DRH – CBTT NQ HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020/ Disclosure of Decision to Select the Auditor for the financial year 2020

02/07/2020

DRH – CBTT NQ HĐQT Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025/ Disclosure of Decision to Announce the Chairman of the company for the term 2020 – 2025

19/06/2020

DRH – CBTT Giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ / Disclosure of Share purchasing transaction.

15/06/2020

DRH – Thư mời tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2020 / Decision from BOD regarding Documents for Annual General Meeting 2020

15/06/2020

DRH – NQ HĐQT Thông qua nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên 2020 / Decision from BOD regarding Documents for Annual General Meeting 2020

15/06/2020

DRH – Thông báo giao dịch của ông Phan Tấn Đạt – Chủ tịch HĐQT Công ty / Notice of transaction in share of Mr. Phan Tan Dat – Chairman

26/05/2020

DRH – CBTT Ngày Đăng ký cuối cùng đại hội cổ đông thường niên 2020/ Deadline for Annual General Meeting shareholder registration

13/05/2020

DRH – CBTT Báo cáo giao dịch mua cổ phiếu quỹ/ Report of transaction of purchase Treasury Share