19/04/2020

DRH – CBTT Báo cáo thường niên năm 2019/ Disclosure regarding Annual Report 2019

07/04/2020

DRH – CBTT NQ HĐQT vv Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020/Disclosure regarding The Decision from BOD to Extend the deadline to organise the Annual General Meeting 2020

06/04/2020

DRH – CBTT Báo cáo kết quả mua cổ phiếu quỹ / DRH – Result of Treasury shares purchasing

30/03/2020

DRH – CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán / DRH – Audited Consolidated Financial Report 2019

30/03/2020

DRH – CBTT Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán / DRH – Audited Separated Financial Report 2019

23/03/2020

DRH – CBTT Giao dịch của phiếu của người nội bộ / DRH – Notice of Transaction in Shares of Internal Person (23.03.2020)

28/02/2020

DRH – CBTT Giao dịch mua lại cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ / DRH – Disclosure regarding buying treasury shares form ESOP (28.02.2020)

21/01/2020

DRH – GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ SXKD / DRH – DISCLOSURE REGARDING CHANGES IN BUSINESS PERFORMANCE (20.01.2020)

21/01/2020

DRH – CBTT BCTC HỢP NHẤT Q4.2019 / DRH – DISCLOSURE REGARDING CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Q4.2019 (20.01.2020)

21/01/2020

DRH – CBTT BCTC RIÊNG Q4.2019 / DRH – DISCLOSURE REGARDING SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS Q4.2019 (20.01.2020)