27/07/2019

DRH – CBTT BCTC RIÊNG Q2.2019/ DRH – DISCLOSURE REGARDING SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS Q2.2019 (22.07.2019)

15/07/2019

DRH – CBTT BÁO CÁO QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019/ DRH – DISCLOSURE REGARDING CORPORATE GOVERNANCE REPORT FIRST HALF OF 2019 (15.07.2019)

27/06/2019

DRH – CBTT NQ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN/ DRH – DISCLOSURE REGARDING RESOLUTION OF APPOINTING AUDIT PARTY (27.06.2019)

20/06/2019

DRH – THÔNG BÁO GIAO DỊCH MUA CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN/ DRH – NOTICE OF BUYING SHARES TRANSACTION OF RELATED PERSON (20.06.2019)

20/06/2019

DRH – BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH MUA CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN/ DRH – RESULTS OF SHARES PURCHASING TRANSACTION OF RELATED PERSON (20.06.2019)

15/05/2019

DRH – THÔNG BÁO GIAO DỊCH MUA CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN/ DRH – NOTICE OF BUYING SHARES TRANSACTION OF RELATED PERSON (15.05.2019)

10/05/2019

DRH – CBTT V.V XU PHAT VI PHAM HANH CHINH VE THUE/ DRH – DISCLOSURE REGARDING TAX REGULATION BREACHES (10.05.2019)

22/04/2019

DRH – GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH KẾT QUẢ HĐKD/ DRH – EXPLANATION ON DIFFERENCES BETWEEN FINANCIAL STATEMENTS (22.04.2019)

20/04/2019

DRH – CBTT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN/ DRH – DISCLOSURE REGARDING ANNUAL REPORT (20.04.2019)

20/04/2019

DRH – CBTT NQ VÀ BB ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN/ DRH – DISCLOSURE REGARDING MINUTE AND RESOLUTION OF GENERAL SHAREHOLDERS MEETING (20.04.2019)