01/04/2021

Giải trình chênh lệch kết quả BCTC sau kiểm toán 2020.

17/03/2021

Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

02/03/2021

CBTT - NQ HĐQT Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

27/01/2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

20/01/2021

Giải trình Biến động kết quả kinh doanh Quý 4/2020

23/10/2020

CBTT - NQ HĐQT thông qua Phương án phát hành trái phiếu DRH 2020/Disclosure regarding the Decision from BOD to Approve Bond issuance plan DRH 2020

21/10/2020

Giải trình biến động KQKD Quý 3 - 2020

01/09/2020

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

01/09/2020

CBTT- Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ / Disclosure regarding Share purchasing transaction

17/08/2020

DRH – Giải trình biến động BCTC Bán niên 2020 / Explanation for Differences on Half year Financial report 2020.