07/04/2022

Thư mời và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

04/04/2022

Thông báo giao dịch thực hiện quyền của người nội bộ

31/03/2022

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021

23/03/2022

NQ HĐQT Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2022

16/03/2022

NQ HĐQT Điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2022

09/03/2022

Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền mua cổ phiếu

08/03/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

03/03/2022

Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

03/03/2022

CBTT Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

03/03/2022

CBTT Bản cáo bạch Chào bán cổ phiếu ra công chúng