14/08/2019

DRH – CBTT BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm soát xét / DRH – Disclosure regarding Review of Interim consolidated financial statements for first 6-months period (14.08.2019)

14/08/2019

DRH – CBTT BCTC RIÊNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM SOÁT XÉT/ DRH – DISCLOSURE REGARDING REVIEW OF INTERIM SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS FOR FIRST 6-MONTHS PERIOD (14.08.2019)

26/07/2019

DRH – BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH MUA CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN/ DRH – RESULTS OF SHARES PURCHASING TRANSACTION OF RELATED PERSON (26.07.2019)

22/07/2019

DRH – GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH KẾT QUẢ HĐKD/ DRH – EXPLANATION ON DIFFERENCES BETWEEN FINANCIAL STATEMENTS (22.07.2019)

22/07/2019

DRH – CBTT BCTC HỢP NHẤT Q2.2019/ DRH – DISCLOSURE REGARDING CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Q2.2019 (22.07.2019)

27/07/2019

DRH – CBTT BCTC RIÊNG Q2.2019/ DRH – DISCLOSURE REGARDING SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS Q2.2019 (22.07.2019)

15/07/2019

DRH – CBTT BÁO CÁO QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019/ DRH – DISCLOSURE REGARDING CORPORATE GOVERNANCE REPORT FIRST HALF OF 2019 (15.07.2019)

27/06/2019

DRH – CBTT NQ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN/ DRH – DISCLOSURE REGARDING RESOLUTION OF APPOINTING AUDIT PARTY (27.06.2019)

20/06/2019

DRH – THÔNG BÁO GIAO DỊCH MUA CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN/ DRH – NOTICE OF BUYING SHARES TRANSACTION OF RELATED PERSON (20.06.2019)

20/06/2019

DRH – BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH MUA CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN/ DRH – RESULTS OF SHARES PURCHASING TRANSACTION OF RELATED PERSON (20.06.2019)