19/04/2019

DRH – CBTT BCTC HỢP NHẤT Q1.2019/ DRH – DISCLOSURE REGARDING CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Q1.2019 (19.04.2019)

19/04/2019

DRH – CBTT BCTC RIÊNG Q1.2019/ DRH – DISCLOSURE REGARDING SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS Q1.2019 (19.04.2019)

09/04/2019

DRH – CBTT NQ THÔNG QUA TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN/ DRH – DISCLOSURE REGARDING GENERAL SHAREHOLDERS MEETING DOCUMENTS (09.04.2019)

01/04/2019

DRH – GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH / DRH – EXPLANATION REGARDING DIFFERENCES OF BUSINESS RESULTS (01.04.2019)

01/04/2019

DRH – CBTT BCTC HỢP NHẤT KIỂM TOÁN 2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 2018 (01.04.2019)

01/04/2019

DRH – CBTT BCTC RIÊNG KIỂM TOÁN 2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING AUDITED SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS 2018 (01.04.2019)

01/04/2019

DRH – CBTT BÁO CÁO KẾT QUẢ MUA LẠI CỔ PHIẾU QUỸ / DRH – DISCLOSURE REGARDING BUYING TREASURY SHARES RESULTS (01.04.2019)

25/03/2019

DRH – CBTT THƯ MỜI THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN/ DRH – DISCLOSURE REGARDING GENERAL MEETINGS INVITATION (25.03.2019)

14/03/2019

DRH – CBTT GIAO DỊCH MUA LẠI CP ESOP LÀM CP QUỸ/ DRH – DISCLOSURE REGARDING BUYING TREASURY SHARES FROM ESOP (14.03.2019)

27/02/2019

DRH – CBTT NGHỊ QUYẾT MUA LẠI CP ESOP LÀM CP QUỸ/ DRH – DISCLOSURE REGARDING RESOLUTION ON BUY TREASURY SHARES FROM ESOP (27.02.2019)