15/06/2020

DRH – NQ HĐQT Thông qua nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên 2020 / Decision from BOD regarding Documents for Annual General Meeting 2020

15/06/2020

DRH – Thông báo giao dịch của ông Phan Tấn Đạt – Chủ tịch HĐQT Công ty / Notice of transaction in share of Mr. Phan Tan Dat – Chairman

26/05/2020

DRH – CBTT Ngày Đăng ký cuối cùng đại hội cổ đông thường niên 2020/ Deadline for Annual General Meeting shareholder registration

13/05/2020

DRH – CBTT Báo cáo giao dịch mua cổ phiếu quỹ/ Report of transaction of purchase Treasury Share

13/05/2020

DRH – CBTT NQ HĐQT tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020/ Decision from BOD to Organize the Annual General Meeting 2020

13/05/2020

DRH – CBTT NQ HĐQT Mua lại cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ/ Decision from BOD to purchase ESOP as Treasury Share

22/04/2020

DRH – CBTT Công văn chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020/ Disclosure regarding Approval to Extend the deadline of Annual Meeting 2020

21/04/2020

DRH – CBTT CBTT Giải trình biến động KQKD Quý I/2020/ Disclosure regarding Business Performance in Quarter I - 2020

20/04/2020

DRH – CBTT Báo cáo tài chính Riêng – Quý I 2020/ Disclosure regarding Separated Financial Report 1Q 2020

20/04/2020

DRH – CBTT Báo cáo tài chính Hợp nhất – Quý I 2020/ Disclosure regarding Consolidated Financial Report 1Q 2020