20/01/2021

Giải trình Biến động kết quả kinh doanh Quý 4/2020

23/10/2020

CBTT - NQ HĐQT thông qua Phương án phát hành trái phiếu DRH 2020/Disclosure regarding the Decision from BOD to Approve Bond issuance plan DRH 2020

21/10/2020

Giải trình biến động KQKD Quý 3 - 2020

01/09/2020

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

01/09/2020

CBTT- Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ / Disclosure regarding Share purchasing transaction

17/08/2020

DRH – Giải trình biến động BCTC Bán niên 2020 / Explanation for Differences on Half year Financial report 2020.

14/08/2020

CBTT - NQ HĐQT về việc Ban hành Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần DRH Holdings./Disclosure of Decision from BOD to Approve new Company Structure of DRH Holdings JSC

04/08/2020

CBTT – NQ HĐQT về việc Bổ nhiệm Tổng Giám đốc từ ngày 03/08/2020. Disclosure regarding the Decision from BOD to Appoint new CEO.

03/08/2020

CBTT- NQ HĐQT về việc thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ. Disclosure regarding the Decision from BOD to Establish Internal Audit subcommittee.

20/07/2020

DRH – Giải trình biến động kết quả HĐKD Quý II 2020/ Explanation on Business Result of 2nd Quarter 2020.