23/03/2022

NQ HĐQT Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2022

16/03/2022

NQ HĐQT Điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2022

09/03/2022

Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền mua cổ phiếu

08/03/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên

03/03/2022

Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

03/03/2022

CBTT Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

03/03/2022

CBTT Bản cáo bạch Chào bán cổ phiếu ra công chúng

03/03/2022

NQ HĐQT Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu

02/03/2022

NQ HĐQT Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/02/2022

CBTT Thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa