24/05/2022

CBTT Đăng ký ngày giao dịch cổ phiếu mới phát hành

23/05/2022

Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu DRH

19/05/2022

CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần DRH Holdings điều chỉnh lần thứ 19

13/05/2022

NQ HĐQT Đầu tư mua thêm cổ phiếu CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

22/04/2022

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

22/04/2022

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động

22/04/2022

NQ HĐQT Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

22/04/2022

NQ HĐQT Thông qua kết quả chào bán ESOP

20/04/2022

NQ HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết

20/04/2022

NQ HĐQT Điều chỉnh danh sách cổ phiếu ESOP cho người lao động