21/02/2022

CBTT - NQ HĐQT Thông qua phương án phát hành trái phiếu 2022

21/01/2022

Giải trình biến động KQKD Quý 4 - 2021

17/01/2022

Bản thông tin quản trị năm 2021

05/01/2022

NQ HĐQT Sửa đổi, bổ sung Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

22/11/2021

CBTT - NQ HĐQT Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

18/11/2021

Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua giao dịch với bên có liên quan của người nội bộ

22/10/2021

Giải trình biến động KQKD Quý 3 - 2021

01/10/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 - 2021

27/09/2021

CBTT - NQ HĐQT Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Bất thường lần 1 năm 2021

28/08/2021

Giải trình biến động kết quả kinh doanh giữa niên độ 2021