14/01/2019

DRH – CBTT BÁO CÁO QUẢN TRỊ 2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING CORPORATE GOVERNANCE REPORT 2018 (14.01.2019)

28/12/2018

DRH – CBTT THAY ĐỔI GIẤY CNĐKKD/ DRH – DISCLOSURE REGARDING CHANGE OF COMPANY REGISTRATION (28.12.2018)

03/02/2018

DRH – CBTT NQ VÀ BB ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING RESOLUTION AND MINUTE OF 2018 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (03.12.2018)

27/11/2018

DRH – NQ THÔNG QUA DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT/ DRH – DISCLOSURE REGARDING RESOLUTION OF CANDIDATE LIST FOR BOD MEMBER (27.11.2018)

16/11/2018

DRH – CBTT THƯ MỜI ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING INVITATION (16.11.2018)

16/11/2018

DRH – NQ THÔNG QUA TÀI LIỆU ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING 2018 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING DOCUMENTS (16.11.2018)

22/10/2018

DRH – NH HĐQT V.V PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU/ DRH – DISCLOSURE REGARDING RESOLUTION ON CORPORATE BONDS ISSUANCE(22.10.2018)

19/10/2018

DRH – CBTT BCTC HỢP NHẤT Q3.2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Q3.2018 (19.10.2018)

19/10/2018

DRH – CBTT BCTC RIÊNG Q3.2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS Q3.2018 (19.10.2018)

19/10/2018

DRH – GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ SXKD/ DRH – DISCLOSURE REGARDING CHANGES IN BUSINESS PERFORMANCE(19.10.2018)