02/08/2018

DRH – QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI NIÊM YẾT / DRH – DECISION OF CHANGE OF STOCK LISTING (02.08.2018)

02/08/2018

DRH – TB V.V NY VÀ GD CỔ PHIẾU THAY ĐỔI NIÊM YẾT / DRH – ANNOUNCEMENT OF LISTING AND TRADING ADDITIONAL SHARES (02.08.2018)

24/07/2018

DRH – CBTT CHÊNH LỆCH KẾT QUẢ KINH DOANH SO VỚI CÙNG KỲ / DRH –DIFFERENCE OF BUSINESS RESULTS COMPARED TO LAST QUARTER (24.07.2018)

23/07/2018

DRH – CBTT BÁO CÁO QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING CORPORATE GOVERNANCE REPORT FIRST HALF OF 2018 (23.07.2018)

20/07/2018

DRH – CBTT BCTC HỢP NHẤT Q2.2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT Q2.2018 (20.07.2018)

20/07/2018

DRH – CBTT BCTC RIÊNG Q2.2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING SEPARATE FINANCIAL STATEMENT Q2.2018 (20.07.2018)

20/07/2018

DRH – CBTT CHỈ ĐỊNH NGƯỜI QUẢN TRỊ CÔNG TY/ DRH – DISCLOSURE REGARDING APPOINTMENT CORPORATE GOVERNANCE PERSON (20.07.2018)

13/07/2018

DRH – CBTT NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA KẾT QUẢ PHÁT HÀNH, NIÊM YẾT VÀ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG/ DRH – DISCLOSURE REGARDING RESOLUTION OF ISSUANCE RESULTS, ADDITIONAL LISTING AND REGISTER (13.07.2018)

12/07/2018

DRH – CBTT THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG LƯU HÀNH (12.07.2018)/ DRH – DISCLOSURE REGARDING CHANGE OF OUTSTANDING SHARES (12.07.2018)

02/07/2018

DRH – CBTT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN ESOP / DRH – DISCLOSURE REGARDING STOCK ISSUANCE FOR ESOP(02/07/2018)