06/06/2018

DRH – CBTT THAY ĐỔI TÊN VÀ CON DẤU CÔNG TY/ DRH – DISCLOSURE REGARDING CHANGE OF COMPANY NAME AND STAMP(06/06/2018)

24/05/2018

DRH – CBTT NGHỊ QUYẾT TRIỂN KHAI PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU/ DRH – DISCLOSURE REGARDING RESOLUTION OF STOCK ISSUANCE FOR INCREASE SHARE CAPITAL WITH FINANCES FROM THE EQUITY(24/05/2018)

24/05/2018

DRH – CBTT NGHỊ QUYẾT TRIỂN KHAI PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP/ DRH – DISCLOSURE REGARDING RESOLUTION OF STOCK ISSUANCE FOR ESOP(24/05/2018)

24/04/2018

DRH – QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY/DRH – INTERNAL RULES ON CORPORATE GOVERNANCE(24/04/2018)

24/04/2018

DRH – ĐIỀU LỆ CÔNG TY/ DRH – COMPANY CHARTER(24/04/2018)

20/04/2018

DRH – CBTT BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING MINUTE AND RESOLUTION 2018(20/04/2018)

20/04/2018

DRH – CBTT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017/ DRH – DISCLOSURE REGARDING ANNUAL REPORT 2017(20/04/2018)

19/04/2018

DRH – CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Q1. 2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING Q1 2018 CONSOLIDATE FINANCIAL STATEMENTS(19/04/2018)

19/04/2018

DRH – CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Q1. 2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING Q1 2018 SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS(19/04/2018)

10/04/2018

DRH – CBTT TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING DOCUMENTS PRESENTED IN 2018 ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING(10/04/2018)