30/06/2016

DRH - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC THOÁI VỐN CÔNG TY LIÊN KẾT (30/06/2016)

28/06/2016

DRH - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2016 (28/06/2016)

23/06/2016

DRH - THÔNG BÁO GIAO DỊCH MUA CỔ PHIẾU KSB (23/06/2016)

23/06/2016

DRH - NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA VIỆC ĐẦU TƯ THÊM VÀO CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN & XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG - KSB (23/06/2016)

31/05/2016

DRH - BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH MUA THÊM CỔ PHIẾU CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN & XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG - KSB (31/05/2016)

31/05/2016

DRH - BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN - LÂM THỊ THANH BÍCH (31/05/2016)

25/05/2016

DRH - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN - LÂM THỊ THANH BÍCH (25/05/2016)

16/05/2016

DRH - THÔNG BÁO ĐÃ ĐƯỢC HOSE CHẤP THUẬN V/V NIÊM YẾT VÀ NGÀY GIAO DỊCH CỔ PHIẾU THAY ĐỔI NIÊM YẾT (16/05/2016)

10/05/2016

DRH - NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA VIỆC ĐẦU TƯ THÊM VÀO CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN & XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG - KSB (10/05/2016)

06/05/2016

DRH - THÔNG BÁO ĐÃ ĐƯỢC HOSE CHẤP THUẬN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU NIÊM YẾT (06/05/2016)