23/10/2023

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu ra công chúng

06/10/2023

NQHĐQT Thông qua việc đăng ký giao dịch trái phiếu DRHH2224001 trên Hệ thống đăng ký giao dịch tập trung trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

30/08/2023

Giải trình chênh lệch LNST của BCTC Hợp nhất bán niên năm 2023

27/07/2023

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng 2023

27/07/2023

Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý 2 2023

17/07/2023

NQ HĐQT Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023

30/06/2023

Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ Nguyễn Đăng Tùng

09/06/2023

CBTT Tóm tắt sổ cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

06/06/2023

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

06/06/2023

NQ HĐQT Thông qua thời gian và nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023