19/07/2024

NQ HĐQT Thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan

17/07/2024

Giải trình chậm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

20/06/2024

NQ HĐQT Thực hiện bán cổ phiếu CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

17/06/2024

Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

29/05/2024

Giải trình nguyên nhân chậm nộp BCTC và lộ trình khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch

28/05/2024

NQHĐQT Thông qua nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ 2024 và Thông báo mời nọp ĐHĐCĐ Thường niên 2024.

20/05/2024

NQHĐQT Thay đổi đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023

15/05/2024

Giải trình nguyên nhân chậm nộp BCTC 2023 và lộ trình khắc phục.

09/05/2024

NQ HĐQT Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

02/05/2024

Giải trình việc chậm nộp báo cáo tài chính và báo cáo thường niên 2023