24/04/2013

DRH - THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC CHỐT DANH SÁCH THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2013_(24/04/2013)

15/04/2013

DRH - GIẢI TRÌNH BỔ SUNG KQKD NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC_(15/04/2013)

30/01/2013

DRH - BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012_(30/01/2013)

21/01/2013

DRH - GIẢI TRÌNH KQKD NĂM 2012_(21/01/2013)

19/10/2012

DRH - GIẢI TRÌNH KQKD QUÝ 3-2012_(19/10/2012)

03/08/2012

DRH - BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2012_(03/08/2012)

24/07/2012

DRH - GIẢI TRÌNH KQKD QUÝ 2-2012_(24/07/2012)

10/07/2012

DRH - BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CĐNB CTY CP BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HY VỌNG MỚI_(10/07/2012)

03/07/2012

DRH - THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ BÁN CỔ PHIẾU QUỸ_(03/07/2012)

29/06/2012

DRH - BÁO CÁO SỞ HỮU CỔ PHIẾU CỦA CĐL_(29/06/2012)