05/04/2017

DRH - NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA TÀI LIỆU TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017/RESOLUTION OF THE BOARD OF MEMBER FOR "DOCUMENT FOR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2017" (05/04/2017)

31/03/2016

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016/DISCLOSURE OF THE AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FISCAL YEAR 2016 (31/03/2016)

13/03/2017

DRH - THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017/NOTICE OF THE FINAL REGISTRATION DATE FOR THE ANNUAL GSM 2017 (13/03/2017)

03/03/2017

DRH - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017/RESOLUTION OF THE BOARD OF MEMBER FOR THE FINAL REGISTRATION DATE FOR THE ANNUAL GSM 2017 (03/03/2017)

23/01/2017

DRH - GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQKD QUÝ 4-2016/ EXPLANATION THE DIFFERENCES OF BUSINESS RESULTS OF QUARTER 4/2016 (23/01/2017)

20/01/2017

DRH - BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2016/REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE (20/01/2017)

05/01/2017

DRH - ÔNG NGUYỄN XUÂN PHÚ THÔI GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TGĐ TỪ NGÀY 01/01/2017/MR NGUYEN XUAN PHU IS NO LONGER THE DEPUTY GENERAL DIRECTOR, EFFECTIVE FROM JAN 1ST 2017 (05/01/2017)

28/12/2016

DRH - CBTT VỀ VIỆC THOÁI VỐN TẠI CTCP TRI THỨC DOANH NGHIỆP QUỐC TẾ/DISCLOSURE OF DISINVESTMENT IN INTERNATIONNAL BUSINESS KNOWLEDGE CORP (28/12/2016)

31/10/2016

DRH - CBTT VỀ VIỆC THAY ĐỔI MÔ HÌNH CÔNG TY VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH/DISCLOSURE OF CHANGING MODEL OF DRH AND FINANCIAL STATEMENTS (31/10/2016)

28/10/2016

DRH - CTCP ĐỊA ỐC AN PHÚ LONG TRỞ THÀNH CÔNG TY CON CỦA DRH KỂ TỪ NGÀY 27/10/2016/ AN PHU LONG REAL ESTATE JSC BECOMES A SUBSIDIARY OF DRH ON OCT 27TH 2016 (28/10/2016)