09/09/2016

DRH - NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG VỐN TẠI CÔNG TY CP ĐỊA ỐC AN PHÚ LONG/ BOD RESOLUTION ON ACQUIRING SHARES OF AN PHU LONG REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY (01/10/2016)

28/09/2016

DRH - NGHỊ QUYẾT HĐQT V/V BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY SỬA ĐỔI/ RESOLUTION OF THE BOARD OF MEMBER FOR PROMULGATE THE REVISED CORPORATE GOVERNANCE REGULATION (30/09/2016)

28/09/2016

DRH - BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN THÀNH VIÊN HĐQT/THE CIRRICULUM VITAE OF BOARD MEMBER (28/09/2016)

23/09/2016

DRH - CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 - NĂM 2016 (23/09/2016)

19/09/2016

DRH - THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU CỬ BỔ SUNG HĐQT NHIỆM KỲ 2015 - 2020 (19/09/2016)

12/09/2016

DRH - BIỂU MẪU BẦU CỬ & TÀI LIỆU ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 1 - NĂM 2016 (12/09/2016)

12/09/2016

DRH - NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HĐQT (12/09/2016)

09/09/2016

DRH - THƯ MỜI CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 1 - 2016 (09/09/2016)

09/09/2016

DRH - NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA TÀI LIỆU, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN 1 - 2016 (09/09/2016)

01/09/2016

DRH - BÁO CÁO KQGD MUA THÊM CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN & XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG (KSB) (01/09/2016)