02/07/2018

DRH – CBTT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN ESOP / DRH – DISCLOSURE REGARDING STOCK ISSUANCE FOR ESOP(02/07/2018)

27/06/2018

DRH – CBTT LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN/ DRH – DISCLOSURE REGARDING APPOINTING AUDIT PARTNER(27/06/2018)

20/06/2018

DRH – CBTT THAY ĐỔI WEBSITE CÔNG TY/ DRH – DISCLOSURE REGARDING CHANGE OF COMPANY WEBSITE(20/06/2018)

06/03/2018

DRH – THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VCSH/DRH- THE RECORD DATE FOR EXERCISING THE RIGHT OF STOCK ISSUANCE FOR INCREASE SHARE CAPITAL WITH FINANCES FROM THE EQUITY(06/03/2018)

18/06/2018

DRH – CBTT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU/ DRH – DISCLOSURE REGARDING STOCK ISSUANCE FOR INCREASE SHARE CAPITAL WITH FINANCES FROM THE EQUITY(18/06/2018)

06/06/2018

DRH – CBTT THAY ĐỔI TÊN VÀ CON DẤU CÔNG TY/ DRH – DISCLOSURE REGARDING CHANGE OF COMPANY NAME AND STAMP(06/06/2018)

24/05/2018

DRH – CBTT NGHỊ QUYẾT TRIỂN KHAI PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU/ DRH – DISCLOSURE REGARDING RESOLUTION OF STOCK ISSUANCE FOR INCREASE SHARE CAPITAL WITH FINANCES FROM THE EQUITY(24/05/2018)

24/05/2018

DRH – CBTT NGHỊ QUYẾT TRIỂN KHAI PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP/ DRH – DISCLOSURE REGARDING RESOLUTION OF STOCK ISSUANCE FOR ESOP(24/05/2018)

24/04/2018

DRH – QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY/DRH – INTERNAL RULES ON CORPORATE GOVERNANCE(24/04/2018)

24/04/2018

DRH – ĐIỀU LỆ CÔNG TY/ DRH – COMPANY CHARTER(24/04/2018)