30/03/2020

DRH – CBTT Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán / DRH – Audited Separated Financial Report 2019

23/03/2020

DRH – CBTT Giao dịch của phiếu của người nội bộ / DRH – Notice of Transaction in Shares of Internal Person (23.03.2020)

28/02/2020

DRH – CBTT Giao dịch mua lại cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ / DRH – Disclosure regarding buying treasury shares form ESOP (28.02.2020)

21/01/2020

DRH – GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ SXKD / DRH – DISCLOSURE REGARDING CHANGES IN BUSINESS PERFORMANCE (20.01.2020)

21/01/2020

DRH – CBTT BCTC HỢP NHẤT Q4.2019 / DRH – DISCLOSURE REGARDING CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Q4.2019 (20.01.2020)

21/01/2020

DRH – CBTT BCTC RIÊNG Q4.2019 / DRH – DISCLOSURE REGARDING SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS Q4.2019 (20.01.2020)

14/01/2020

DRH – CBTT Báo cáo Quản trị 2019 / DRH – Disclosure regarding Corporate Governance Report 2019 (14.01.2020)

26/12/2019

DRH – CBTT NQ MUA LẠI CỔ PHIẾU ESOP LÀM CỔ PHIẾU QUỸ / DRH – DISCLOSURE REGARDING RESOLUTION ON BUY TREASURY SHARES FORM ESOP (26.12.2019)

09/12/2019

DRH – BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ / DRH – REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES OF INTERNAL PERSON (09.12.2019)

04/11/2019

DRH – THÔNG BÁO GIAO DỊCH MUA CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ / DRH – NOTICE OF BUYING SHARES TRANSACTION OF INTERNAL PERSON (04.11.2019)