15/05/2019

DRH – THÔNG BÁO GIAO DỊCH MUA CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN/ DRH – NOTICE OF BUYING SHARES TRANSACTION OF RELATED PERSON (15.05.2019)

10/05/2019

DRH – CBTT V.V XU PHAT VI PHAM HANH CHINH VE THUE/ DRH – DISCLOSURE REGARDING TAX REGULATION BREACHES (10.05.2019)

22/04/2019

DRH – GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH KẾT QUẢ HĐKD/ DRH – EXPLANATION ON DIFFERENCES BETWEEN FINANCIAL STATEMENTS (22.04.2019)

20/04/2019

DRH – CBTT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN/ DRH – DISCLOSURE REGARDING ANNUAL REPORT (20.04.2019)

20/04/2019

DRH – CBTT NQ VÀ BB ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN/ DRH – DISCLOSURE REGARDING MINUTE AND RESOLUTION OF GENERAL SHAREHOLDERS MEETING (20.04.2019)

19/04/2019

DRH – GIẢI TRÌNH CHẬM CBTT VI PHẠM VỀ THUẾ/ DRH – EXPLANATION ON LATE DISCLOSURE OF TAX VIOLATIONS (19.04.2019)

19/04/2019

DRH – CBTT BCTC HỢP NHẤT Q1.2019/ DRH – DISCLOSURE REGARDING CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Q1.2019 (19.04.2019)

19/04/2019

DRH – CBTT BCTC RIÊNG Q1.2019/ DRH – DISCLOSURE REGARDING SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS Q1.2019 (19.04.2019)

09/04/2019

DRH – CBTT NQ THÔNG QUA TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN/ DRH – DISCLOSURE REGARDING GENERAL SHAREHOLDERS MEETING DOCUMENTS (09.04.2019)

01/04/2019

DRH – GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH / DRH – EXPLANATION REGARDING DIFFERENCES OF BUSINESS RESULTS (01.04.2019)