27/02/2019

DRH – CBTT NGHỊ QUYẾT TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN/ DRH – DISCLOSURE REGARDING RESOLUTION ON HOLDING ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING (27.02.2019)

22/01/2019

DRH – GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ KINH DOANH Q4.2018/ DRH – EXPLANATION ON CHANGES OF BUSINESS PERFORMANCE Q4.2018 (22.01.2019)

21/01/2019

DRH – CBTT BCTC HỢP NHẤT Q4.2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Q4.2018 (21.01.2019)

21/01/2019

DRH – CBTT BCTC RIÊNG Q4.2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS Q4.2018 (21.01.2019)

14/01/2019

DRH – CBTT BÁO CÁO QUẢN TRỊ 2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING CORPORATE GOVERNANCE REPORT 2018 (14.01.2019)

28/12/2018

DRH – CBTT THAY ĐỔI GIẤY CNĐKKD/ DRH – DISCLOSURE REGARDING CHANGE OF COMPANY REGISTRATION (28.12.2018)

03/02/2018

DRH – CBTT NQ VÀ BB ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING RESOLUTION AND MINUTE OF 2018 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (03.12.2018)

27/11/2018

DRH – NQ THÔNG QUA DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT/ DRH – DISCLOSURE REGARDING RESOLUTION OF CANDIDATE LIST FOR BOD MEMBER (27.11.2018)

16/11/2018

DRH – CBTT THƯ MỜI ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING EXTRAORDINARY GENERAL MEETING INVITATION (16.11.2018)

16/11/2018

DRH – NQ THÔNG QUA TÀI LIỆU ĐHCĐ BẤT THƯỜNG 2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING 2018 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING DOCUMENTS (16.11.2018)