20/07/2017

DRH - CBTT BCTC RIÊNG QUÝ II-2017/DISCLOSURE OF THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENT OF QUARTER 2/2017 (20/07/2017)

12/07/2017

DRH - BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017/ SEMI - ANNUAL REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF 2017 (12/07/2017)

28/06/2017

DRH - THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/CHANGING OF LEGAL REPRESENTATIVE (28/06/2017)

15/06/2017

DRH - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHỌN EARNST & YOUNG VIETNAM KIỂM TOÁN BCTC 2017/THE RESOLUTION OF BOD FOR SELECTING E& Y VIETNAM CO.,LTD IS THE ENTITY THAT AUDITS THE FINANCIAL STATEMENTS 2017

02/06/2017

DRH - CBTT VỀ VIỆC THOÁI VỐN TẠI CTCP CĂN NHÀ MƠ ƯỚC CỬU LONG /DISCLOSURE OF DISINVESTMENT IN DREAM HOUSE MEKONG CORP (02/06/2017)

11/05/2017

DRH - BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ/ REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES OF INTERNAL PERSON (11/05/2017)

03/05/2017

DRH - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ/ NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES OF INTERNAL PERSON (03/05/2017)

20/04/2017

DRH - CBTT GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1-2017 /EXPLANATION THE DIFFERENCES OF BUSINESS RESULTS OF QUARTER 1-2017 (20/04/2017)

20/04/2017

DRH - CBTT ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI NĂM 2017/DISCLOSURE OF 2017 AMENDED CHARTER OF DREAM HOUSE INVESTMENT CORPORATION (20/04/2017)

20/04/2017

DRH - CBTT BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017/ DISCLOSURE OF THE MINUTES AND RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2017 (20/04/2017)