11/05/2017

DRH - BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ/ REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN SHARES OF INTERNAL PERSON (11/05/2017)

03/05/2017

DRH - THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ/ NOTICE OF TRANSACTION IN SHARES OF INTERNAL PERSON (03/05/2017)

20/04/2017

DRH - CBTT GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1-2017 /EXPLANATION THE DIFFERENCES OF BUSINESS RESULTS OF QUARTER 1-2017 (20/04/2017)

20/04/2017

DRH - CBTT ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI NĂM 2017/DISCLOSURE OF 2017 AMENDED CHARTER OF DREAM HOUSE INVESTMENT CORPORATION (20/04/2017)

20/04/2017

DRH - CBTT BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017/ DISCLOSURE OF THE MINUTES AND RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2017 (20/04/2017)

20/04/2017

DRH -CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I-2017/DISCLOSURE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT OF QUARTER 1/2017 (20/04/2017)

20/04/2017

DRH -CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ I-2017/DISCLOSURE OF THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENT OF QUARTER 1/2017 (20/04/2017)

20/04/2017

DRH - CBTT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016/ DISCLOSURE OF THE ANNUAL REPORT 2016 (20/04/2017)

12/04/2017

DRH - NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA VIỆC ĐẦU TƯ DỰ ÁN TERRACOTTA HILL VÀ METRO VALLEY/THE RESOLUTION OF THE BOARD ON APPROVAL REGARDING INVESTING INTO TERRACOTTA HILL AND METRO VALLEY PROJECTS (12/04/2017)

07/04/2017

DRH - TÀI LIỆU TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017/DOCUMENT FOR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2017 (07/04/2017)