06/04/2018

DRH – CBTT NGHỊ QUYẾT BẦU CHỦ TỊCH HĐQT/ DRH – DISCLOSURE REGARDING RESOLUTION OF ELECTION OF BOD CHAIRMAN(06/04/2018)

30/03/2018

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KIỂM TOÁN 2017/DRH - AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 2017(30/03/2018)

30/03/2018

DRH – BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN RIÊNG NĂM 2017/ DRH – AUDITED SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS 2017(30/03/2018)

26/03/2018

DRH – THƯ MỜI THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018/ DRH – INVITATION TO 2018 ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING(26/03/2018)

21/03/2018

DRH – BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH MUA THÊM CỔ PHIẾU KSB/ DRH – DISCLOSURE ON RESULT OF PURCHASING KSB STOCK(21/03/2018)

06/03/2018

DRH – THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018/ DRH – ANNOUCEMENT ON THE FINAL REGISTRATION DATE FOR THE ANNUAL GSM 2018(06/03/2018)

27/02/2018

DRH – CBTT V.V TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018/ DRH – DISCLOSURE ON HOLDING 2018 ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING(27/02/2018)

27/02/2018

DRH – CBTT V.V TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018/ DRH – DISCLOSURE ON HOLDING 2018 ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING(27/02/2018)

26/02/2018

DRH – THÔNG BÁO GIAO DỊCH MUA THÊM CỔ PHIẾU KSB/ DRH – DISCLOSURE ON PURCHASING KSB STOCK

24/01/2018

DRH – GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ KINH DOANH Q IV.2017/ EXPLANATION ON Q. IV.2017 BUSINESS RESULTS FLUCTUATIONS"(24/01/2018)