22/09/2017

DRH - NQ HĐQT CHẤP THUẬN TỪ NHIỆM P.TGĐ VÀ NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT/THE RESOLUTION OF THE BOARD ON APPROVAL REGARDING RESIGNATION LETTER OF DEPUTY GENERAL DIRECTOR AND PARTY AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION(22/09/2017)

15/08/2017

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 / DISCLOSURE OF THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR SIX MONTH PERIOD ENDED 30 JUNE 2017 (15/08/2017)

15/08/2017

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 / DISCLOSURE OF THE INTERIM SAPERATE FINANCIAL STATEMENTS FOR SIX MONTH PERIOD ENDED 30 JUNE 2017 (15/08/2017)

21/07/2017

DRH - GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQKD QUÝ 2-2017/ EXPLAINATION THE DIFFERENCES OF BUSINESS RESULTS OF QUARTER 2-2017 (21/07/2017)

20/07/2017

DRH - CBTT BCTC HỢP NHẤT QUÝ II-2017/DISCLOSURE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT OF QUARTER 2/2017 (20/07/2017)

20/07/2017

DRH - CBTT BCTC RIÊNG QUÝ II-2017/DISCLOSURE OF THE SEPARATE FINANCIAL STATEMENT OF QUARTER 2/2017 (20/07/2017)

12/07/2017

DRH - BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017/ SEMI - ANNUAL REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF 2017 (12/07/2017)

28/06/2017

DRH - THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT/CHANGING OF LEGAL REPRESENTATIVE (28/06/2017)

15/06/2017

DRH - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHỌN EARNST & YOUNG VIETNAM KIỂM TOÁN BCTC 2017/THE RESOLUTION OF BOD FOR SELECTING E& Y VIETNAM CO.,LTD IS THE ENTITY THAT AUDITS THE FINANCIAL STATEMENTS 2017

02/06/2017

DRH - CBTT VỀ VIỆC THOÁI VỐN TẠI CTCP CĂN NHÀ MƠ ƯỚC CỬU LONG /DISCLOSURE OF DISINVESTMENT IN DREAM HOUSE MEKONG CORP (02/06/2017)