07/04/2017

DRH - TÀI LIỆU TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017/DOCUMENT FOR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2017 (07/04/2017)

07/04/2017

DRH - THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017/INVITATION TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS’ MEETING 2017 (07/04/2017)

10/04/2017

DRH - CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC HẾT THỜI GIAN HẠN CHẾ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ ĐƯỢC GIAO DỊCH TỪ NGÀY 10/04/2017

05/04/2017

DRH - NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA TÀI LIỆU TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017/RESOLUTION OF THE BOARD OF MEMBER FOR "DOCUMENT FOR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2017" (05/04/2017)

31/03/2016

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2016/DISCLOSURE OF THE AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FISCAL YEAR 2016 (31/03/2016)

13/03/2017

DRH - THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017/NOTICE OF THE FINAL REGISTRATION DATE FOR THE ANNUAL GSM 2017 (13/03/2017)

03/03/2017

DRH - NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017/RESOLUTION OF THE BOARD OF MEMBER FOR THE FINAL REGISTRATION DATE FOR THE ANNUAL GSM 2017 (03/03/2017)

23/01/2017

DRH - GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQKD QUÝ 4-2016/ EXPLANATION THE DIFFERENCES OF BUSINESS RESULTS OF QUARTER 4/2016 (23/01/2017)

20/01/2017

DRH - BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2016/REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE (20/01/2017)

05/01/2017

DRH - ÔNG NGUYỄN XUÂN PHÚ THÔI GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TGĐ TỪ NGÀY 01/01/2017/MR NGUYEN XUAN PHU IS NO LONGER THE DEPUTY GENERAL DIRECTOR, EFFECTIVE FROM JAN 1ST 2017 (05/01/2017)