01/12/2017

DRH - CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG TRẦN HOÀNG ANH - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC/ RESOLUTION OF THE BOARD ON APPROVAL REGARDING APPOINTING MR. TRAN HOANG ANH - CHIEF FINANCIAL OFFICER TO BECOME DEPUTY GENERAL DIRECTOR OF DREAM HOUSE CORP."(01/12/2017)

01/12/2017

DRH - CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN TỪ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BĐS BÌNH ĐÔNG/ RESOLUTION OF THE BOARD ON APPROVAL REGARDING RECEIVING TRANSFER SHARES OF BINH DONG REAL ESTATE CO., LTD."(01/12/2017)

01/12/2017

DRH - CBTT NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CP TỪ CTCP KINH DOANH & PHÁT TRIỂN BĐS ĐÔNG SÀI GÒN/ RESOLUTION OF THE BOARD ON APPROVAL REGARDING RECEIVING TRANSFER SHARES OF DONG SAI GON COMPANY."(01/12/2017)

19/10/2017

DRH - GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQKD QUÝ 3.2017/ EXPLAIN THE DIFFERENCES OF BUSINESS RESULTS OF QUARTER 3-2017(19/10/2017)

19/10/2017

DRH - CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3.2017/ DISCLOSURE OF QUARTER 3-2017 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT (19/10/2017)

19/10/2017

DRH - CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 3.2017/ DISCLOSURE OF QUARTER 3-2017 SAPERATE FINANCIAL STATEMENT (19/10/2017)

28/09/2017

DRH - NQ HĐQT VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN TẠI CTCP KHAI THÁC DU LỊCH PHƯƠNG TRANG/THE RESOLUTION OF THE BOARD ON APPROVAL REGARDING TRANSFERING APPLICATION RIGHTS OF PHUONG TRANG CORPORATION SHARES(28/09/2017)

27/09/2017

DRH - ỦY QUYỀN CHO ÔNG TRẦN HOÀNG ANH THỰC HIỆN CBTT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC TỪ NGÀY 28/09/2017/ MR. TRAN HOANG ANH IS APPOINTED AS THE "AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION" OF DRH FROM SEP 28TH 2017 (27/09/2017)

22/09/2017

DRH - NQ HĐQT CHẤP THUẬN TỪ NHIỆM P.TGĐ VÀ NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT/THE RESOLUTION OF THE BOARD ON APPROVAL REGARDING RESIGNATION LETTER OF DEPUTY GENERAL DIRECTOR AND PARTY AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION(22/09/2017)

15/08/2017

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 / DISCLOSURE OF THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR SIX MONTH PERIOD ENDED 30 JUNE 2017 (15/08/2017)