19/10/2017

DRH - GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQKD QUÝ 3.2017/ EXPLAIN THE DIFFERENCES OF BUSINESS RESULTS OF QUARTER 3-2017(19/10/2017)

19/10/2017

DRH - CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3.2017/ DISCLOSURE OF QUARTER 3-2017 CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT (19/10/2017)

19/10/2017

DRH - CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 3.2017/ DISCLOSURE OF QUARTER 3-2017 SAPERATE FINANCIAL STATEMENT (19/10/2017)

28/09/2017

DRH - NQ HĐQT VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN TẠI CTCP KHAI THÁC DU LỊCH PHƯƠNG TRANG/THE RESOLUTION OF THE BOARD ON APPROVAL REGARDING TRANSFERING APPLICATION RIGHTS OF PHUONG TRANG CORPORATION SHARES(28/09/2017)

27/09/2017

DRH - ỦY QUYỀN CHO ÔNG TRẦN HOÀNG ANH THỰC HIỆN CBTT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CĂN NHÀ MƠ ƯỚC TỪ NGÀY 28/09/2017/ MR. TRAN HOANG ANH IS APPOINTED AS THE "AUTHORIZED PERSON TO DISCLOSE INFORMATION" OF DRH FROM SEP 28TH 2017 (27/09/2017)

22/09/2017

DRH - NQ HĐQT CHẤP THUẬN TỪ NHIỆM P.TGĐ VÀ NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT/THE RESOLUTION OF THE BOARD ON APPROVAL REGARDING RESIGNATION LETTER OF DEPUTY GENERAL DIRECTOR AND PARTY AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION(22/09/2017)

15/08/2017

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 / DISCLOSURE OF THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR SIX MONTH PERIOD ENDED 30 JUNE 2017 (15/08/2017)

15/08/2017

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 / DISCLOSURE OF THE INTERIM SAPERATE FINANCIAL STATEMENTS FOR SIX MONTH PERIOD ENDED 30 JUNE 2017 (15/08/2017)

21/07/2017

DRH - GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KQKD QUÝ 2-2017/ EXPLAINATION THE DIFFERENCES OF BUSINESS RESULTS OF QUARTER 2-2017 (21/07/2017)

20/07/2017

DRH - CBTT BCTC HỢP NHẤT QUÝ II-2017/DISCLOSURE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT OF QUARTER 2/2017 (20/07/2017)