22/01/2014

DRH - GIẢI TRÌNH KQKD QÚY 4-2013_(22/01/2014)

06/08/2013

DRH - GIẢI TRÌNH KQKD QUÝ 2-2013_(06/08/2013)

22/07/2013

DRH - CÔNG BỐ BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013_(22/07/2013)

31/05/2013

DRH - CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2013_(31/05/2013)

27/04/2013

DRH - QUYẾT ĐỊNH ĐƯA CỔ PHIẾU RA KHỎI DIỆN TẠM NGỪNG GIAO DỊCH, CHUYỂN SANG DIỆN CHỨNG KHOÁN BỊ KIỂM SOÁT_(27/04/2013)

24/04/2013

DRH - THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC CHỐT DANH SÁCH THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2013_(24/04/2013)

15/04/2013

DRH - GIẢI TRÌNH BỔ SUNG KQKD NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC_(15/04/2013)

30/01/2013

DRH - BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012_(30/01/2013)

21/01/2013

DRH - GIẢI TRÌNH KQKD NĂM 2012_(21/01/2013)

19/10/2012

DRH - GIẢI TRÌNH KQKD QUÝ 3-2012_(19/10/2012)