20/04/2018

DRH – CBTT BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING MINUTE AND RESOLUTION 2018(20/04/2018)

20/04/2018

DRH – CBTT BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017/ DRH – DISCLOSURE REGARDING ANNUAL REPORT 2017(20/04/2018)

19/04/2018

DRH – CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Q1. 2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING Q1 2018 CONSOLIDATE FINANCIAL STATEMENTS(19/04/2018)

19/04/2018

DRH – CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Q1. 2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING Q1 2018 SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS(19/04/2018)

10/04/2018

DRH – CBTT TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018/ DRH – DISCLOSURE REGARDING DOCUMENTS PRESENTED IN 2018 ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING(10/04/2018)

06/04/2018

DRH – CBTT NGHỊ QUYẾT BẦU CHỦ TỊCH HĐQT/ DRH – DISCLOSURE REGARDING RESOLUTION OF ELECTION OF BOD CHAIRMAN(06/04/2018)

30/03/2018

DRH - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KIỂM TOÁN 2017/DRH - AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 2017(30/03/2018)

30/03/2018

DRH – BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN RIÊNG NĂM 2017/ DRH – AUDITED SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS 2017(30/03/2018)

26/03/2018

DRH – THƯ MỜI THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018/ DRH – INVITATION TO 2018 ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING(26/03/2018)

21/03/2018

DRH – BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH MUA THÊM CỔ PHIẾU KSB/ DRH – DISCLOSURE ON RESULT OF PURCHASING KSB STOCK(21/03/2018)