26/03/2018

DRH – THƯ MỜI THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018/ DRH – INVITATION TO 2018 ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING(26/03/2018)

21/03/2018

DRH – BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH MUA THÊM CỔ PHIẾU KSB/ DRH – DISCLOSURE ON RESULT OF PURCHASING KSB STOCK(21/03/2018)

06/03/2018

DRH – THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018/ DRH – ANNOUCEMENT ON THE FINAL REGISTRATION DATE FOR THE ANNUAL GSM 2018(06/03/2018)

27/02/2018

DRH – CBTT V.V TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018/ DRH – DISCLOSURE ON HOLDING 2018 ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING(27/02/2018)

27/02/2018

DRH – CBTT V.V TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018/ DRH – DISCLOSURE ON HOLDING 2018 ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING(27/02/2018)

26/02/2018

DRH – THÔNG BÁO GIAO DỊCH MUA THÊM CỔ PHIẾU KSB/ DRH – DISCLOSURE ON PURCHASING KSB STOCK

24/01/2018

DRH – GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ KINH DOANH Q IV.2017/ EXPLANATION ON Q. IV.2017 BUSINESS RESULTS FLUCTUATIONS"(24/01/2018)

17/01/2018

DRH - CBTT BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017/ DISCLOSURE OF ANNUAL REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF 2017 (17/01/2018)

11/01/2018

DRH - NQ HĐQT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG NGÔ ĐỨC SƠN GIỮ CHỨC VỤ P.TGĐ CỦA DRH/ RESOLUTION OF THE BOARD ON APPROVAL REGARDING APOINTING MR. NGO DUC SON TO BECOME DEPUTY GENERAL DIRECTOR OF DRH CORP(11/01/2018)

11/01/2018

DRH - CBTT VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT CỦA DRH/ DISCLOSURE REGARDING REPLACING MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS IN DRH CORP (11/01/2018)