28/10/2019

DRH – CBTT THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH / DRH – DISCLOSURE REGARDING CHANGE OF OUTSTANDING VOTING SHARES (28.10.2019)

28/10/2019

DRH – CBTT BÁO CÁO KẾT QUẢ MUA LẠI CỔ PHIẾU QUỸ / DRH – DISCLOSURE REGARDING BUYING TREASURY SHARES RESULTS (28.10.2019)

18/10/2019

DRH – GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG KẾT QUẢ SXKD / DRH – DISCLOSURE REGARDING CHANGES IN BUSINESS PERFORMANCE (18.10.2019)

18/10/2019

DRH – CBTT BCTC HỢP NHẤT Q3.2019 / DRH – DISCLOSURE REGARDING CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Q3.2019 (18.10.2019)

18/10/2019

DRH – CBTT BCTC RIÊNG Q3.2019 / DRH – DISCLOSURE REGARDING SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS Q3.2019 (18.10.2019)

02/10/2019

DRH – CBTT NQ HĐQT V.V MIỄN NHIỆM TV HĐQT VÀ CHẤM DỨT HĐLĐ / DRH – DISCLOSURE REGARDING RESOLUTION ON RESIGNATION OF BOD AND TERMINATION OF LABOR CONTRACT (02.10.2019)

02/10/2019

DRH – CBTT NQ HĐQT V.V THAY ĐỔI NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY / DRH – DISCLOSURE REGARDING RESOLUTION ON CHANGE OF CORPORATE GOVERNANCE PERSON (02.10.2019)

27/09/2019

DRH – CBTT GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU ESOP LÀM CỔ PHIẾU QUỸ / DRH – DISCLOSURE REGARDING BUYING TREASURY SHARES FORM ESOP (27.09.2019)

23/08/2019

DRH – CBTT NQ HĐQT V.V MUA LẠI CỔ PHIẾU ESOP LÀM CỔ PHIẾU QUỸ / DRH – DISCLOSURE REGARDING RESOLUTION ON BUY TREASURY SHARES FORM ESOP (23.08.2019)

15/08/2019

DRH – CBTT V.V XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ/ DRH – DISCLOSURE REGARDING TAX REGULATION BREACHES (15.08.2019)