Hội Đồng Quản Trị

Phan Tấn Đạt

Ông Phan Tấn Đạt

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Ngô Đức Sơn

Ông Ngô Đức Sơn

Thành viên Hội Đồng Quản Trị
kiêm Tổng Giám Đốc

Trần Hoàng Anh

Ông Trần Hoàng Anh

Thành viên Hội Đồng Quản Trị
kiêm Phó Tổng Giám Đốc

Nguyễn Lâm Tùng

Ông Nguyễn Lâm Tùng

Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

Hồ Ngọc Bạch

Ông Hồ Ngọc Bạch

Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

Ban Tổng Giám Đốc

 Ngô Đức Sơn

Ông Ngô Đức Sơn

Thành viên Hội Đồng Quản Trị
kiêm Tổng Giám Đốc

Trần Hoàng Anh

Ông Trần Hoàng Anh

Thành viên Hội Đồng Quản Trị
kiêm Phó Tổng Giám Đốc