Hội Đồng Quản Trị

Phan Tấn Đạt

Ông Phan Tấn Đạt

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
kiêm Tổng Giám Đốc

Trần Ngọc Đính

Ông Trần Ngọc Đính

Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Võ Công Hoàng

Ông Võ Công Hoàng

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Dương Ngọc Hải

Ông Dương Ngọc Hải

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Hồ Ngọc Bạch

Ông Hồ Ngọc Bạch

Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

Nguyễn Lâm Tùng

Ông Nguyễn Lâm Tùng

Thành viên độc lập Hội Đồng Quản Trị

Ban Kiểm Soát

Đoàn Thị Mỹ Nhung

Bà Đoàn Thị Mỹ Nhung

Trưởng Ban Kiểm Soát

Nguyễn Trung Nghĩa

Ông Nguyễn Trung Nghĩa

Thành viên Ban Kiểm Soát

Nguyễn Hữu Trí

Ông Nguyễn Hữu Trí

Thành viên Ban Kiểm Soát

Ban Giám Đốc

Phan Tấn Đạt

Ông Phan Tấn Đạt

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
kiêm Tổng Giám Đốc

Trần Hoàng Anh

Ông Trần Hoàng Anh

Phó Tổng Giám Đốc

 Ngô Đức Sơn

Ông Ngô Đức Sơn

Phó Tổng Giám Đốc